Phim trường cho những ngày mưa nhí nhảnh :) dài gòn đẹp lắm Sài gòn những ngày mưa ....