# CT 204 (2 cái / bộ). Màu : Trắng. Giá : 190.000 đồng. # CT 203 (8 cái / bộ). Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng. # CT 201. Màu : Trắng. Giá : 150.000 đồng. # CT 179 (6 cái / bộ). Màu : Trắng, Đỏ. Giá : 180.000 đồng. # CT 177 (2 cái / bộ). Màu : Trắng. Giá : 220.000 đồng.Chiều ngang SP : 7 cm. # CT 202. Màu : Trắng Kem. Giá : 110.000 đồng. # CT 200 (3 m). Màu : Trắng Kem. Giá : 320.000 đồng. # CT 199 (3 m). Màu : Trắng Kem. Giá : 320.000 đồng. # CT 198 (1 m 5). Màu : Trắng Kem. Giá : 250.000 đồng. # CT 197 (3 m). Màu : Trắng Kem. Giá : 200.000 đồng. # CT 196. Màu : Trắng Kem. Giá : 190.000 đồng (1 m 5), 320.000 đồng (3 m). # CT 195 ( 3 m ). Màu : Trắng Kem. Giá : 250.000 đồng. # CT 194 ( 1 m 5). Màu : Trắng Kem. Giá : 130.000 đồng. # CT 193 ( 1 m 5). Màu : Trắng Kem. Giá : 120.000 đồng. # CT 192 ( 1 m 5 ). Màu : Trắng Kem. Giá : 130.000 đồng.