# CT 191 (1 m 5). Màu : Trắng Kem. Giá : 120.000 đồng. # CT 190. Màu : Trắng Kem. Giá : 110.000 đồng. # CT 189. Màu : Trắng Kem. Giá : 90.000 đồng. # CT 188. Màu : Trắng. Giá : 210.000 đồng. # CT 187. Màu : Trắng Kem. Giá : 190.000 đồng. # CT 186 (3 cái / bộ). Màu : Trắng. Giá : 190.000 đồng. # CT 185 (Chất liệu kết hợp hoa vải, hoa giấy và hoa mút). Màu : Hoa lớn màu trắng kem kết hợp với hoa nhỏ màu không nhất định.. Giá : 180.000 đồng. # CT 184. Màu : Trắng Kem. Giá : 150.000 đồng. # CT 182 ( 2 cái / bộ). Màu : Trắng Kem, Hồng. Giá : 190.000 đồng. # CT 181. Màu : Hồng Đào. Giá : 110.000 đồng. # CT 180. Màu : Trắng, Hồng. Giá : 110.000 đồng. # CT 178. Màu : Trắng Kem. Giá : 125.000 đồng. # CT 176. Màu : Đỏ. Giá : 280.000 đồng. # CT 175 (6 cái / bộ). Màu : Trắng. Giá : 220.000 đồng. # CT 172. Màu : Trắng. Giá : 320.000 đồng. # CT 171. Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng. # CT 170. Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng. # CT 169. Màu : Trắng. Giá : 330.000 đồng. # CT 168. Màu : Trắng. Giá : 300.000 đồng. # CT 155. Màu : Trắng. Giá : 150.000 đồng. # CT 114. Màu : Trắng. Giá : 270.000 đồng. # CT 167. Màu : Kem. Giá : 280.000 đồng. # CT 166. Màu : Trắng. Giá : 240.000 đồng. # CT 165. Màu : Kem. Giá : 240.000 đồng. # CT 164. Màu : Trắng. Giá : 230.000 đồng. # CT 163. Màu : Kem. Giá : 180.000 đồng. # CT 162. Màu : Kem. Giá : 160.000 đồng. # CT 161. Màu : Trắng. Giá : 110.000 đồng/cái. # CT 160 (3 cái / bộ). Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng. # CT 159 (3 cái / bộ). Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng.