# CT 129. Màu : Trắng. Giá : 200.000 đồng. # CT 128. Màu : Trắng. Giá : 130.000 đồng. # CT 127. Màu : Trắng. Giá : 230.000 đồng. # CT 126. Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng. # CT 125. Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng. # CT 124 (6 cái/ bộ). Màu : Như hình. Giá : 220.000 đồng. # CT 123 (6 cái/ bộ). Màu : Trắng. Giá : 220.000 đồng. # CT 122 (6 cái / bộ). Màu :Như hình. Giá : 220.000 đồng. # CT 121. Màu : Như hình. Giá : 150.000 đồng. # CT 120. Màu : Như hình. Giá : 150.000 đồng. # CT 119. Màu : Như hình. Giá : 150.000 đồng. # CT 118. Màu : Trắng, Đen. Giá : 150.000 đồng. # CT 117. Màu : Như hình. Giá : 150.000 đồng. # CT 43. Màu : Như hình. Giá : 150.000 đồng. # CT 116 (Cài tóc + vòng cổ). Màu : Trắng. Giá : 230.000 đồng. # CT 115 (6 cái / bộ). Màu : Trắng. Giá : 220.000 đồng. # CT 113. Màu : Trắng. Giá : 200.000 đồng. # CT 111. Màu : Như hình. Giá : 90.000 đồng. # CT 109. Màu : Trắng. Giá : 150.000 đồng. # CT 108. Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng. # CT 107. Màu : Đỏ. Giá : 180.000 đồng. # CT 96. Màu : Trắng. Giá : 210.000 đồng. # CT 106 (3 cái / Bộ). Màu : Trắng. Giá : 210.000 đồng. # CT 105. Màu : Trắng. Giá : 220.000 đồng. # CT 104. Màu : Đỏ. Giá : 100.000 đồng. # CT 103. Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng. # CT 102. Màu : Trắng. Giá : 220.000 đồng. # CT 101. Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng. # CT 100. Màu : Trắng. Giá : 220.000 đồng. # CT 99. Màu : Trắng. Giá : 300.000 đồng.