# CT 97. Màu : Trắng. Giá : 320.000 đồng. # CT 95 (2 cái/ bộ). Màu : Trắng. Giá : 250.000 đồng. # CT 94. Màu : Trắng. Giá : 250.000 đồng. # CT 93. Màu : Trắng. Giá : 130.000 đồng. # CT 68. Màu : Trắng. Giá : 230.000 đồng. # CT 67. Màu : Trắng. Giá : 320.000 đồng. # CT 65. Màu : Trắng. Giá : 350.000 đồng. # CT 92 (Bộ 3 cái). Màu : Đỏ. Giá : 150.000 đồng. # CT 91 (Cài tóc). Màu : Trắng. Giá : 90.000 đồng/ cái. # CT 90. Màu : Trắng. Giá : 260.000 đồng. # CT 89. Màu : Trắng. Giá : 250.000 đồng. # CT 87. Màu : Trắng. Giá : 150.000 đồng. # CT 86 (Bộ 8 cái). Màu : Trắng. Giá : 230.000 đồng. # CT 85 (Bộ 8 cái). Màu : Trắng. Giá : 240.000 đồng. # CT 84. Màu : Trắng. Giá : 250.000 đồng. # CT 83. Màu : Trắng. Giá : 300.000 đồng. # CT 82. Màu : Trắng. Giá : 350.000 đồng. # CT 81. Màu : Trắng. Giá : 200.000 đồng. # CT 80. Màu : Trắng. Giá : 250.000 đồng. # CT 79. Màu : Trắng. Giá : 320.000 đồng. # CT 78. Màu : Trắng. Giá : 270.000 đồng. # CT 77. Màu : Trắng. Giá :300.000 đồng. # CT 75. Màu : Trắng. Giá : 250.000 đồng. # CT 74. Màu : Trắng. Giá : - Hoa size nhỏ: 220.000 đồng/ bộ 8 cái. - Hoa size lớn : 150.000 đồng/ Bộ 5 cái. # CT 73. Màu : Trắng. Giá : 450.000 đồng. # CT 72. Màu : Trắng. Giá : 190.000 đồng. # CT 71. Màu : Trắng. Giá : 210.000 đồng. # CT 70 (Bộ 6 cái). Màu : Vàng. Giá : 200.000 đồng. # CT 66. Màu : Trắng. Giá : 250.000 đồng. # CT 63. Màu : Trắng. Giá : 270.000 đồng.